Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου μεταξύ διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών», πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με τοπικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με το θέμα των εθελούσιων επιστροφών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμας και οι λειτουργίες της που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της δράσης. Στη συζήτηση έγινε αναφορά στους ορισμούς και ερμηνείες καθώς και στα παραδείγματα προγραμμάτων άλλων χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στο παράδειγμα της Ισπανίας.

Συζητήθηκε η άμεση ανάγκη για εκσυγχρονισμό της διαδικασίας εθελούσιων επιστροφών χωρίς τη μεσολάβηση φυλάκισης των μεταναστών που επιθυμούν να αναχωρήσουν καθώς επίσης και η διερεύνηση προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν και συνεργασία μεταξύ Κύπρου και χωρών επιστροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Δρ. Στέφανο Σπανέα στο τηλ. 22842251.

In the framework of the action “Establishment of Multilateral Network of Various Countries for Return Issues”, a seminar with local stakeholders, both public authorities and private organisations, was organized aiming at the exchange of ideas through discussion regarding voluntary return of migrants.

During the seminar the web platform, created within the framework of the action and its potentials was presented. Members of the platform are able to exchange information and ideas through the forum of the platform, visit the e-Library and visit useful links related to migration and voluntary return. The discussion also focused on the on the different definitions around migration and voluntary return and on good practices from other countries, with a special mention to the example of Spain.

Participants also stressed the immediate need for modernization of the voluntary returns process without imprisonment of migrants wishing to depart as well as the exploration of programs that could sponsor cooperation between Cyprus and the countries of origin.

For more information please contact Dr. Stefanos Spaneas at 22842251.

The 1st VRENET (Establishment of a Multilateral Network among Various Countries on Voluntary Returns) transnational meeting was held in Nicosia from the 3-4 of April 2014. The meeting was hosted by University of Nicosia, project’s coordinator and its partner, CARDET LTD.

At this meeting, the cases of five Euro-Mediterranean countries were presented and compared regarding their policies and programmes on voluntary returns of Third Country Nationals. The outcomes are very hopeful as well as important and the partners reached initial conclusions.

 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η εταιρία CARDET διοργάνωσε την πρώτη ομάδα εστίασης (14 Φεβρουαρίου 2014) σχετικά με την υποβοηθούμενη εκούσια επιστροφή στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι κυβερνητικών τμημάτων, τοπικών αρχών και διάφορων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων όπως:

 • Υπηρεσία Ασύλου
 • Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 • Ταμεία Αλληλεγγύης
 • Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Αστυνομία Κύπρου)
 • Δήμος Αγίου Δομετίου
 • Δήμος Λευκωσίας
 • Caritas Κύπρου
 • Hope of the Children

The University of Nicosia and CARDET organized the first focus group (14th February 2014) on assisted voluntary returns with representatives from Governmental Organizations, Local Authorities and Non-Governmental Organizations such as:

 • Asylum Service
 • Alien Migration Department-Ministry of Interior
 • Solidarity Funds
 • Cyprus Police-Migration Unit
 • Municipality of Agios Dometios
 • Municipality of Nicosia
 • Caritas Cyprus
 • Hope for Children

CARDET with its partners from Italy, UK, Austria and Spain, launched the LLP funded MEET project at a meeting held in Arezzo, Italy on November 14-15, 2013.

In Europe, the access to social and health services began to be considered a primary indicator of the level of migrants’ integration. However, there is a persistent difficulty in the access and use of health services by citizens with a migrant background, especially regarding preventive medicine and health care.  These shortfalls pose new challenges for professionals, management and quality assurance in health services. Lower levels of health literacy among migrants are relevant, especially as concerns the appropriate use of health care systems. This increased diversity of EU population calls for a more migrant-sensitive workforce. In this perspective, the project involve partners from different starting-points on health promotion and  different immigration contexts to introduce the Community Health Educator Model (CHE) awarded in 2000 by the British Ministry of Health and adopted by many health districts in the UK.

CARDET is a partner of the project “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015) led by the Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and the Migration Policy Group (MPG). The project aims to inform and engage key policy actors about how to use indicators to improve integration governance and policy effectiveness.

Additional information