Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου μεταξύ διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών», πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με τοπικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με το θέμα των εθελούσιων επιστροφών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμας και οι λειτουργίες της που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της δράσης. Στη συζήτηση έγινε αναφορά στους ορισμούς και ερμηνείες καθώς και στα παραδείγματα προγραμμάτων άλλων χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στο παράδειγμα της Ισπανίας.

Συζητήθηκε η άμεση ανάγκη για εκσυγχρονισμό της διαδικασίας εθελούσιων επιστροφών χωρίς τη μεσολάβηση φυλάκισης των μεταναστών που επιθυμούν να αναχωρήσουν καθώς επίσης και η διερεύνηση προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν και συνεργασία μεταξύ Κύπρου και χωρών επιστροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Δρ. Στέφανο Σπανέα στο τηλ. 22842251.

Additional information