Μέσω της ενεργοποίησης του δικτύου, αναμένεται να συλλεχθούν πληροφορίες, νομοθεσίες, πιθανοί πόροι περαιτέρω αξιοποίησης και να αναδειχθούν πηγές και πρακτικές οι οποίες θα βελτιώσουν τις ικανότητες των δημόσιων φορέων και του προσωπικού του, αλλά και άλλων συναφών με το συγκεκριμένο αντικείμενο κοινωνικών εταίρων, στις διαδικασίες επιστροφών. Θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εξειδικευμένες δραστηριότητες συνεργασίας, έρευνας, ανάπτυξης, πληροφόρησης, διάχυσης και κατάρτισης.

Το Δίκτυο στοχεύει στη(ν):

  • Εγκαθίδρυση πολύπλευρου δικτύου συνεργασίας μεταξύ φορέων από διάφορες χώρες σε θέματα επιστροφών.
  • Δημιουργία δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή τουλάχιστον 100 ατόμων από σχετικούς φορείς.
  • Αποτύπωση, συγκέντρωση και ανταλλαγή γνώσεων, κατάρτισης, ειδικεύσεων και πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου, τα οποία θα προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τομέων δράσης και εξειδίκευσης.
  • Ενδυνάμωση των μελών του, τα οποία θα μπορούν αποτελεσματικότερα να αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και να προωθούν σχετικές προτάσεις και λύσεις.
  • Στη δημιουργία «σημείων επαφής» μεταξύ φορέων και ατόμων που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατη η συνάντηση και η συνεργασία τους.
  • Στη μεγιστοποίηση της πληροφόρησης και της διάχυσης των εργασιών των μελών του δικτύου τόσο εντός του δικτύου, όσο και προς άλλους ενδιαφερομένους οργανισμούς εκτός του δικτύου.

Additional information