Ο κύριος σκοπός της Δράσης είναι η Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου Δικτύου στη Μεσόγειο για οργανισμούς και άτομα που εργάζονται στον τομέα της εθελοντικής επιστροφής Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Το Δίκτυο θα επιχειρήσει να φέρει κοντά διαφορετικούς οργανισμούς ή/και άτομα από δημόσιους οργανισμούς, ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, διαμορφωτές πολιτικής και επαγγελματίες που εργάζονται ή θα ήθελαν να εργαστούν στο συγκεκριμένο τομέα.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών με Ευρωπαϊκές, Μεσογειακές και Τρίτες σε θέματα επιστροφών. Αναμένεται να οικοδομηθεί μια ευρύτερη συνεργασία στην ανάπτυξη αποδοτικών, σταθερών και διαρκών επιχειρησιακών σχέσεων εργασίας μεταξύ των αρχών και των φορέων που συμβληθούν στο δίκτυο για τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων που εφαρμόζονται σχετικά με τις επιστροφές των μεταναστών. Το Δίκτυο αυτό αναμένεται να είναι πολύπλευρο, ώστε να συμπεριλάβει φορείς από όλο το φάσμα των υπηρεσιών και των ειδικοτήτων σχετικών με την επιστροφή αλλά και την επανένταξη των ΥΤΧ στις χώρες καταγωγής, όπως επίσης και επαγγελματίες από διάφορες ιεραρχικές βαθμίδες.

Οι συνεργάτες του έργου είναι:

  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  • CARDET

Tο Δίκτυο αναμένεται να έχει τα εξής αποτελέσματα:

  • Εμπλοκή και συμμετοχή τουλάχιστον 100 ατόμων από συναφείς οργανισμούς.
  • Συλλογή και ανταλλαγή γνώσεων, δεξιοτήτων κατάρτισης και πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου, η οποία θα προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τομέων δραστηριότητας και εξειδίκευσης.
  • Ενδυνάμωση των μελών, ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κοινά προβλήματα και να προωθούν σχετικές προτάσεις και λύσεις.
  • Δημιουργία "σημείων επαφής" μεταξύ θεσμικών οργάνων και των ατόμων που αλλιώς θα ήταν αδύνατον να συναντηθούν και να συνεργαστούν.
  • Μεγιστοποίηση της διάδοσης των πληροφοριών των εργασιών των μελών του Δικτύου, τόσο εντός του Δικτύου όσο και εκτός του δικτύου σε άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς

Additional information